ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ ณ.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราีจีนบุรี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
รายละเอียดผลงาน
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ ๑๖ ขึ้น ระหว่าง วันที่ ๒๕- ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้

เหรียญทอง               นายจักรพันธ์  ทองเปลว   ม.6   วิชาภาษาไทย

                                    นายพงศกร     รัตนสรณ์   ม.3   วิชาภาษาอังกฤษ

                                   นายสุวรรณ     สุวรรณา      ม.6   วิชาศิลปะ          

                                    สามเณรวีระชน   สารีแก้ว   ม.3  วิชาคอมพิวเตอร์

เหรียญเงิน                นายภูวนาท    ผดุงพันธ์     ม.4   วิชาภาษาไทย

                                  นายแมนสรวง   ฝ่ายนิพนธ์   ม.5  วิชาภาษาไทย

                                 สามเณรศราวุธ   คุณโย        ม.4   วิชาสังคมศึกษา

                                  นายศักดิ์สิทธิ์   เตจ๊ะ          ม.5     วิชาสังคมศึกษา

เหรียญทองแดง       สามเณรณัฐพล   คำต้น      ม.1   วิชาสังคมศึกษา

                                   สามเณรทักษิณ   ศรีสม      ม.2   วิชาสังคมศึกษา

                                   สามเณรธนชาติ  แดนดำเนิน   ม.3   วิชาสังคมศึกษา

                                  สามเณรศักดิ์ชัย    อินมาตร   ม.2   วิชาคณิตศาสตร์

                                  นายอิทธิพงษ์     สิงห์กา        ม.6   วิชาคณิตศาสตร์

                                  เด็กชายณัฐพล  ยะคำแจ้         ม.1  วิชาวิทยาศาสตร์

                                  สามเณรวาทิน  ปันติ๊บปะ       ม.3  วิชาวิทยาศาสตร์

                                สามเณรกรภัทร  สิงห์ทอน   ม.1  วิชาสังคมศึกษา

                                สามเณรสมชาย   จะทอ       ม.2  วิชาสังคมศึกษา

                               นายณัฐพงษ์   มีฉัยยา          ม.3  วิชาสังคมศึกษา

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556,10:45   อ่าน 2093 ครั้ง