โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่