ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพรัตนายก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญส่ม อินกองงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ คำปันนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ชัยลังกา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณยวิทย์ วงค์คำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยสารโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :