ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระศุภณัฐ วางท่า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนลินรัตน์ วรรณา
หัวหน้าระดับ ม.6

นายครรชิต สุขสาร
ครูผู้สอน

นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
หัวหน้าระดับ ม.5

นายเจิดศักดิ์ มานะ
ครูผู้สอน(ภาษาญี่ปุ่น)

พระตระการ ชายตุ้ย
หัวหน้าระดับ ม.3

นางสาวนงลักษณ์ มงคล
ครูผู้สอน(ภาษาจีน)

Mr.Owen Mc Gowan
ครูพิเศษต่างประเทศ(อังกฤษ)

miss Junko Hosono
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

miss Yuko Yuhara
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)