ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายครรชิต สุขสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนลินรัตน์ วรรณา
หัวหน้าระดับ ม.6

นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
ครูผู้สอน

พระตระการ ชายตุ้ย
หัวหน้าระดับ ม.3

นายศุภณัฐ วางท่า
ครูผู้สอน

นายเจิดศักดิ์ มานะ
ครูผู้สอน(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวนงลักษณ์ มงคล
ครูผู้สอน(ภาษาจีน)

Mr.Owen Mc Gowan
ครูพิเศษต่างประเทศ(อังกฤษ)

miss Junko Hosono
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

miss Yuko Yuhara
ครูพิเศษต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)