ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคณินทร์ เกตุพิพัฒน์โสภณ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรทัย มาไกล
ครูผู้สอน

นายจักกฤษ ถิ่นการ
ครูผู้สอน,