ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัครวิทย์ กุออ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสรสิช นวลศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /0

นายจักกฤษ ถิ่นการ
ครูผู้สอน,