ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัครวิทย์ กุออ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสรสิช นวลศรี

นายธวัธชัย ธรรมมานุวงค์
หัวหน้าระดับ ม.1

นายจักกฤษ ถิ่นการ
ครูผู้สอน,