ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัครวิทย์ กุออ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรทัย มาไกล
ครูผู้สอน

นายจักกฤษ ถิ่นการ
ครูผู้สอน,