ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

พระนิรันดร์ วงค์ตัน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชา ฝ่ายนิพนธ์
ครูผู้สอน,ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต