ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนัส สุริยวงค์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกเมศ มินมุนิน
ครูผู้สอน,