ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกเมศ มินมุนิน
ครูผู้สอน,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนัส สุริยวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ