ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอาทิตย์ วันเวียง
ครูผู้สอน