ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพรชัย สายหยุด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระมหาสมเพชร สมบูรณ์
ครูผู้สอน,หัวหน้าระดับ ม.4

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายประเสิรฐ ด้วงสุยะ
ครูผู้สอน, หัวหน้าระดับ ม.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายชัยมิตร ลำพูนสัก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /0