ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยมิตร ลำพูนสัก
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระมหาสมเพชร สมบูรณ์
ครูผู้สอน ,หัวหน้าระดับ ม.4

นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ครูผู้สอน ,หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายประเสิรฐ ด้วงสุยะ
ครูผู้สอน, หัวหน้าระดับ ม.2

นายพรชัย สายหยุด
ครูผู้สอน,