ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
ครูผู้สอน

นายภัทรศักดิ์ ยศจิรวัฒนากุล
ครูผู้สอน

นายเฉลิมพงษ์ เล็กตัว
ครูผู้สอน

นายอัศวิน ผ่องแผ้วฉาย
ครูผู้สอน,