ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเฉลิมพงษ์ เล็กตัว
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภัทรศักดิ์ ยศจิรวัฒนากุล
ครูผู้สอน

นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
ครูผู้สอน

นายอัศวิน ผ่องแผ้วฉาย
ครูผู้สอน,

นางสาวนภารัตน์ มโหฬาร
ครูผู้สอน