ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสิงห์วรรณ ลังกาตุง
นักการภารโรง

นายไสว สุภาเวียง
นักการภารโรง

นางแสงจันทร์ ชุ่มศักดิ์
นักการภารโรง

นางธัญญรัตน์ เทพสุวรรณ
นักการภารโรง

นายสมโชค คำพิมาย
พนักงานขับรถ