ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญสิตา เทพวรรณ
บรรณารักษ์

นายอาทิตย์ วันเวียง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวดารารัตน์ อริยะจักร
เจ้าหน้าที่การเงิน