ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญสิตา เทพวรรณ
บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพิญญาพัชญ์ ต้นมณีเจริญชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชลเทวี ดวงวะนา
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวหนึ่งฤทัย อินต๊ะ
เจ้าหน้าที่การเงิน