ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย กันธิวัง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถาวร จินะกาศ
ครูผู้สอน

นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,นายทะเบียน

นางสาวนพวรรณ โปธาสุ
ครูผู้สอน