ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย กันธิวัง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถาวร จินะกาศ
หัวหน้าระดับ ม.3

นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คำ
ครูผู้สอน,นายทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา สารีโนศักดิ์
ครูผู้สอน