ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระเดช ปาระมี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายโยธิน โกกาธรรม
ครูผู้สอน,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

พระสมเกียรติ์ ณะใจ
ครูผู้สอน

พระครูบวรเจติยานุการ
ครูผู้สอน,ที่ปรึกษาโรงเรียน