ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระเดช ปาระมี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายโยธิน โกกาธรรม
ครูผู้สอน