ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระเดช ปาระมี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระครูบวรเจติยานุการ
ครูผู้สอน,ที่ปรึกษาโรงเรียน

นายโยธิน โกกาธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีรองเมือง
ครูผู้สอน,

นางสาวสุภาพร ปังวา
ครูผู้สอน,
ครูประจำชั้น /0