ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระเดช ปาระมี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายโยธิน โกกาธรรม
ครูผู้สอน,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

พระครูบวรเจติยานุการ
ครูผู้สอน,ที่ปรึกษาโรงเรียน

นางสาวสุภาพร ปังวา
ครูผู้สอน,

นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีรองเมือง
ครูผู้สอน,