ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยมิตร ลำพูนสัก
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895884608
อีเมล์ : chaimit0895584608@gmail.com
ที่อยู่ :
124 หมู่ 8 ซอย 2 บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองหล่ม (ธวัชราษฎร์รังษ์สรรค์)
2530 เปรียญธรรม 3 ประโยค โรงเรียนหอปริยัติศึกษา (ศรีจำปา) ภาค 7
2533 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน
2536 ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ) รุ่นที่ 40 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนเมธีวุฒิกร ครูสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.2
2540 โรงเรียนเมธีวุฒิกร ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2554 โรงเรียนเมธีวุฒิกร ครูสอนวิชาสังคม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล