ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาศิลปบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาศิลปะไทย
2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ครูประจำการ/เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
2557 - ปัจจุบัน กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเมธีวุฒิกร หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec teacher award 2017)