ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0812885180
อีเมล์ : kruvee108@gmail.com
ที่อยู่ :
135 หมู่ 6 บ้านม้าเหนือ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านม้า
2523 การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ตเสร็จระดับ 4 (มัธยมต้น) โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดดอยติ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน)
2525 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเมธีวุฒิกร
2530 ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) กรมการฝึกหัดครู
2532 ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครู
2537 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (สถาบันราชภัฏ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดดอยติ (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน) ครูรับจ้าง
2525 สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุหริภุญชัย ครูสอนปริยัติธรรม
1 พ.ย.2526 โรงเรียนเมธีวุฒิกร ครูช่วยสอน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
1 ส.ค.2533 โรงเรียนเมธีวุฒิกร ครูบรรจุประจำการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คนดีศรีแผ่นดิน
2 คนดีศรีหริภุญชัย
3 ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน