ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายนามผู้บริจาคทุนอาหารกลางวันถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร ติดต่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงได้ที่ 1.

รายนามผู้บริจาคโครงการอาหารกลางวัน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 57


   1. พระครูนิวิฐวิริยคุณ   อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียน                         10,000    บาท

   2. ผ้าป่าพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน                17.722    บาท

   3. นางนนทกานต์  มัดการุณ  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่                    3,000    บาท

   4. จังหวัดลำพูน  โดย นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร ผวจ.ลำพูน                300,000    บาท

   5. ตู้รับบริจาคในวัดพระธาตุ โดยพระครูบวรเจติยานุการ                      56,600    บาท

    6. ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน  ศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีวุฒิกร                        25,000    บาท

   7. ตู้บริจาคในวัดพระธาตุ                                                                   1,000     บาท

   8. จากแม่ค้าที่โรงอาหาร                                                                   9,164     บาท

   9. ผ้าป่าพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุฯ           12,380     บาท

   10.พระครูสิริวชิโรภาส  (พระมหาสมเพชร สมบูรณ์)                             2,000     บาท

   11.พระครูบวรเจติยานุการ   ทำบุญวันเกิด                                                 3,000     บาท

   12. ได้รับจากทำบุญปล่อยปลา  อบจ. สมทบทุนอาหารกลางวัน             4,199    บาท

   13. ส.ณ.ลิปกร  สมแก้ว   นร.ชั้น ม.4/1                                                500     บาท

   14. จากแม่ค้าในโรงอาหาร                                                                8,898   บาท


รายนามผู้บริจาคโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557


1.บริษัท ลำพูนซิวเดนเก็น จำกัด      2,000  บาท

2.นางทัศนีย์  กิติกาศ    200  บาท

3.นายธน  วงค์จีนาพันธ์    400  บาท

4.รับบริจาคในวัดพระธาตุฯ 49,250 บาท

5.ต้นผ้าป่า พระครูวิทิตเจติยานุรักษ์   6,984 บาท

6.ผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนามโอนเข้าบัญชีอาหารกลางวัน     2,250 บาท

7.ศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีวุฒิกร รุ่น สัฏฐยานุสรณ์   2,700 บาท

8.อ.ภัค  ลังกาพันธ์   บ้านเวียงยอง   1,000 บาท

9.คุณมงคล   จั่นรอด      300 บาท

10.นางสาวจันทร์จิรา  พันพ่วง   1,000  บาท

11.คุณอารีรัตน์   (เรือนแพ) บ้านหลวย   1,000  บาท

12.นายชูศักดิ์    เลาหวัฒนกุล   3,000  บาท

13.พนักงาน บ.เคียวเซร่าคริสตัล ดีไวซ์(ประเทศไทย) จำกัด             1,210  บาท

14.นายสุราชษฐ์   นางประภาพร  อชุโณทอง      200  บาท

15.ต้นผ้าป่าพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์   8,703  บาท

16.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   1,100  บาท

17.ต้นผ้าป่าพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์ 26,818  บาท

18.คุณคงพิสิฏฐ์  ไชยวงค์ (อดีต ส.ณ.อุดร ไชยวงค์)ศิษย์เก่าเมธีฯปี 15-16

บริจาคทุนอาหารกลางวัน   1,000  บาท

19.พระราชปัญญาโมลี คุณประสิทธิ์ จันทกลาง  อ.เจริญ  ชัยลังกา     1,500  บาท

20.เงินเหลือจากค่ารถนักเรียน   5,100  บาท

21.พระครูประภาสนพการ   เจ้าอาวาสวัดเหมืองจี้ใหม่   6,400  บาทรายนามผู้บริจาคทุนอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาาพันธ์ - มิถุนายน 2556


 1. อ.พรชัย  สายหยุด  งานอุปสมบทลูกชาย                                      2,500     บาท
 2. สมาคมศิษย์เก่าเมธีวุฒิกรเชียงใหม่                                              5,000     บาท
 3. ผ้าป่าอาหารกลางวันในวัดพระธาตุฯ                                           19,190    บาท
 4. ตู้บริจาคในวัดพระธาตุหริภุญชัย                                                  16,290    บาท
 5. เงินบริจาคในการประชุมศาลยุติธรรม                                             7,500    บาท
 6. เหลือฝากคืนธนาคาร                                                                   1,900    บาท
 7. นายณัฐพงษ์ นายณัฐพล กลมไล                                                      100    บาท
 8. ผ้าป่าอาหารกลางวันในวัดพระธาตุฯ                                            14,120    บาท
 9. เหลือฝากคืนธนาคาร                                                                   3,110     บาท
 10. ลูกหลานทุกคนอุทิศให้ แม่ลำเจิด   โนตานนท์                             50,000     บาท
 11. คุณณัฏฐาภรณ์    นิรัศวาณิชากร                                                    1,000    บาท
 12. ผ้าป่าในวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ                                                    90,807     บาท
 13. คุณปรีชา   กันธิยะ    อธิบดีกรมการศาสนา                                  10,000     บาท
 14. ผ้าป่าอาหารกลางวันวัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ                                 90,507     บาท
 15. คุณธนภัทร   คุณกัญญา  สว่างวงค์   กทม.                                  10,000     บาท
 16. คุณวิชาญ  ไชยองค์การ  ร้านอาหาร "ครัวปูโหลน" สมุทรปราการ                                                                                            ในนามศิษย์เก่าเมธีวุฒิกร เชียงใหม่                                20,000    บาท
 17. ตู้บริจาคทั่วไปในวัดพระธาตุ ฯ                                                     50,014    บาท
 18. อ. ทวีสันต์  แสงสุวรรณ   ร.ร.เมธีวุฒิกร                                          1,000    บาท
 19. เงินเหลือจ่ายส่งคืนธนาคาร                                                           9,880     บาท
 20. พ่ออินทร   แม่มาลัย   ชายตุ้ย                                                        1,100    บาท
 21. พระครูสิริวชิโรภาส    วัดสันป่าฝ้าย                                                 1,000    บาท
 22. สมาคมชาวลำพูน   ในกรุงเทพฯ                                                    4,000    บาท
 23. พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์   ผู้จัดการ   ทำบุญวันเกิด                      10,000    บาท
 24. พระครูประภาสนพการ  เจ้าอาวาสวัดเหมืองจี้ใหม่                           6,400    บาท
 25. ผ้าป่าในวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ                                           40,197     บาท
 26. พระครูนิวิฐวิริยคุณ   รอง ผอ.ร.ร.เมธี ฯ  วัดศรีบุญยืน                       6,000     บาท
 27. พระนิรันดร์  วงค์ตัน  ครู ร.ร.เมธีฯ   วัดศรีเมืองยู้                             1,000     บาท
 28. ดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย                                                       9,180    บาท
 29. ผ้าป่าในวัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ                                                     9,020    บาท
 30. พระครูบวรเจติยานุการ  ผอ.โรงเรียนเมธีวุฒิกร                               4,000    บาท
ติดต่อบริจาคได้ที่ โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน
335 ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 053-530694 , 053 560986
หรือสะดวกโอนเงินผ่านทาง ชื่อบัญชี โครงการอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนปริยัติศึกษา 
เลขที่บัญชี 511-0-61581-0
ธนาคารกรุงไทยสาขาลำพูน
หรือติดต่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงได้ที่
1. พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์ ผู้จัดการ, เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ วัดมหาวัน โทร. 081-6728527
2. พระุครูบวรเจติยานุการ ผู้อำนวยการ โทร.081- 9526435
3. พระครูพิศาลเจติยานุกุล ที่ปรึกษา โทร. 085-7105336
4. พระครูนิวิฐวิริยคุณ รองผู้อำนวยการ โทร. 081-7066722
5. พระครูวิทิตเจติยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ โทร.089-5609463
6. คณะครู บุคลากร โรงเรียนเมธีวุฒิกร ได้ทุกรูป/คน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 905 ครั้ง