โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน