ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียน
1. วิทย์ - คณิต
2. ศิลป์ ไทย-สังคม
3. ศิลป์ภาษา (ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,อังกฤษ)
4. ศิลป์ดนตรี , กีฬา , ศิลปะ ,วัฒนธรรมศึกษา
5. ป.ว.ช. (ทวิศึกษา) ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็คทรอนิกส์