ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ปรัชญา  
 
 

วิสัยทัศน์

 

       โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"  มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร ผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ประสานชุมชน และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

พันธกิจ


1. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการศึกษาวิชาสามัญควบคู่กับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี-นักธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสูตร       และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมครูให้ทำวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนิทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการระบบบริหารและจัดการ       เรียนการสอน
5. จัดกิจกรรมและส่งเสิรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มี       ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

เป้าประสงค์

     1. นักเรียนมีคุณภากพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน/โรงเรียน/การศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมีคุณธรรม นำ            ความรู้ ตามแนววิถีพุทธ
    2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้               เรียน
    3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    4. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและฐานข้อมูลครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  มี            กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
     5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น โดยชุมชนมี           ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
     6. ภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้               เรียนเป็นสำคัญ
     7. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                 เข้าถึงพุทธธรรม  เป็นผู้นำศาสนพิธี  รักษ์วิถีภูม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ส่งเสริมการเรียนทั้งคดีโลก และคดีธรรม

อักษรย่อ
 
             ม.ธ.
 
 ตราสัญญลักษณ์

 

 

 ปรัชญา
 
            สุวิชาโน ภวํ โหติ       ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 คำขวัญ
 
              สามัญเด่นชัด ปริยัติเสริมศาสน์ ช่วยการศึกษาชาติ ไม่ขาดคุณธรรม
 
 สีประจำโรงเรียน
 
             สี กรม เหลือง
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
             ดอกสารภี