ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  
 

 

              โรงเรียนเมธีวุฒิกร   ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องโรงเรียนราษฏร์ของวัด พ.ศ. 2488 เดิมเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเรียนเฉพาะบาลี –นักธรรม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระวิมลญาณมุนี  (สุดใจ ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการและประชาชนจังหวัดลำพูน ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 พระอมรเมธี (สำลี อมร ป.ธ.7) เจ้าสำนักเรียนปริยัติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งศึกษาจังหวัดลำพูนฝ่ายสงฆ์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขการศึกษาให้เหมาะสมกับสมัยนิยมพระสงฆ์สามเณรควรได้ศึกษาคดีโลกคือสามัญคดีธรรมคือบาลี - นักธรรมควบคู่กันไป จะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และช่วยกันเผยแผ่ธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง จึงถือโอกาสเดินทางลงไปกรุงเทพมหานคร ไปกราบเรียนเจ้าประคุณฯ สมเด็จพระวันรัต (โสภณมหาเถระ) สังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษาในขณะนั้น เพื่อขออนุมัติตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัดขึ้นในปี 2489 นั่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงได้ยื่นคำร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปริยัติธรรม เป็นชื่อใหม่ในนามโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” เปิดเรียนตั้งแต่ ม.1 – ม.6 ต่อมาเปลี่ยนเป็น ป.5 – มศ.5 และถึงปัจจุบันเป็น ม.1 – ม.6 ยังคงเรียนบาลี – นักธรรมตามปกติ

                               คณะกรรมการดำเนินงานมีดังนี้

พระอมรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นเจ้าของโดยตำแหน่ง

พระมหาเขียน รัตนสุวรรณ เป็นผู้จัดการฝ่ายภิกษุ

นายสิงห์คำ โนตานนท์ เป็นผู้จัดการฝ่ายคฤหัสถ์

นายวิวัฒน์ สันตติภัค กรรมการ

นายดำรง สามบุตร กรรมการ

นายสุ เทพมณี กรรมการ

นายแก้ว เยาวรัตน์ กรรมการ

นายแสน สาคร กรรมการ
            โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้                                                                                    

            1. เพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณรและกุลบุตรให้ได้รับการศึกษามัธยมสามัญ และศาสนาศึกษา
            2. เพื่อส่งเสริมแผนกปริยัติธรรมคือ บาลีและนักธรรม ให้เจริญโดยการสร้างความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยให้ดีก่อน
            3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติ
            4. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นได้
            5. เพื่อเป็นวิทยาทานและการกุศล                              

                                                                     หลวงพ่อพระสุเมธมังคลาจารย์  องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  กับนักเรียนในรุ่นแรก ๆ 

ปีการศึกษาแรกมีนักเรียนทั้งหมด 33 คน ค
รู 
2 คน โรงเรียนเมธีวุฒิกร เป็นโรงเรียนราษฎร์ของงวัดแห่งที่ 3 แห่งแรกตั้งอยู่จังหวัดนครนายก แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี แต่ที่ลพบุรีไม่รับพระภิกษุสามเณรเข้าเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกรรับสมัครนักเรียนอย่างกว้างขว้าง จำกัดอย่างเดียว คือ ไม่รับนักเรียนหญิง จึงปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ไร้โอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ด้วยเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ เช่น ฐานะยากจน อยู่ห่างไกล และมีอายุเกิน เป็นต้น

                โรงเรียนเมธีวุฒิกร เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด จัดตั้งไม่หวังผลกำไร ไม่เป็นส่วนบุคคล มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการร่วมกันบริหาร มีคณะกรรมการบริหาร และแผนงานของโรงเรียนเป็นผู้กลั่นกรองงานในการบริหารจัดการ เพื่อสนองการอำนวยการพิจารณาร่วมกันใช้เป็นแนวนโยบายให้บุคคลนำไปปฏิบัติ

                โรงเรียนเมธีวุฒิกร เดิมได้รับพระภิกษุและสามเณรเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เงินศาสนสมบัติของวัดพระธาตุหริภุญชัย ให้กู้ยืมและดอกผลมาใช้จ่าย มีผู้ปกครองนำบุตรหลานที่เป็นคฤหัสถ์มาเรียนเพิ่มมากขึ้น และขอผู้ปกครองร่วมบริจาคใช้จ่ายในด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน จนกระทั่ง

                ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้รับวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ

                ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้โอนเข้าเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดพระธาตุหริภุญชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

                ปีการศึกษา 2553-2540 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้นักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1,ม.4 ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน

                ปีการศึกษา 2541 สนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้นักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1-ม.6 เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน

                โรงเรียนมีแนวทางจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐาน รู้จักและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ปัจจุบันมีนักเรียน 900 กว่าคน สีกรมและสีเหลืองเป็นสีประจำโรงเรียน สีกรม หมายถึง คดีโลก สีเหลือง หมายถึง คดีธรรม ม.ธ.เป็นอักษรย่อ หมายถึง เมธาวุฒิกร มีสุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ เป็นปรัชญาของโรงเรียน และมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า สามัญเด่นชัด ปริยัติเสริมศาสตร์ ช่วยการศึกษาชาติ ไม่ขาดคุณธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 335 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังวัดลำพูน นักเรียนเดินทางไปกลับสะดวก โรงเรียนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประพฤติดี ตั้งใจเรียน ส่งเสริมนักเรียนทุน เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม