ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกอนุชนประชา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2505
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคาร3 ต่อจาก โนตานนท์ เป็นตึก 3 ชึ้น ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนและห้องทำการต่าง ๆ