ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโนตานนท์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2503
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารหลังที่ 2 ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง เป็นอาคารหน้าเสาธงที่สวยงาม ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม.2 และห้องโถงด้านล่างใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียน