ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงเรียนตั้งอยู่เขตสังฆาวาส นอกเขตพุทธาวาส ในบริเวณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ อยู่ภายใตร่มเงาบารมีขององค์พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งมองเป้นได้เป็นร่มบารมีของครูนักเรียนทุกคน