ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 50 ปีเมธีฯศรีจำปา (อาคาร1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นแทนอาคาร 1 หลังเดิมซึ่งเก่าแก่สมัยเป็นโรงเรียนบาลีมัธยม