ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”